Het is de maand van de laboratoriumweegschaal!
Naar de promo
Gratis levering v.a. € 400
Persoonlijke service

Weegschaal weetjes

Ontdek de weegschaal-weetjes en lees meer over de precieze definities om zo antwoord te geven op veel van je vragen over weegschalen

Weegschaal weetjesInhoudsopgave

Uitleg

Aantrekkingskracht van de aarde

Heeft grote invloed op de nauwkeurigheid van elektronische weegschalen. Omdat deze kracht per plaats verschilt, moeten weegschalen plaatsafhankelijk worden afgesteld

Afleesbaarheid [d]

Kleinste afleesbare gewichtswaarde bij digitale aflezing.

Afstellen van een meetapparaat

Exact instellen van een meetwaarde door een deskundige ingreep in het meetsysteem.

Afstellen van het weegbereik van een weegschaal

Extern met het testgewicht via het afstelprogramma CAL, of met de interne automatische afstelvoorziening resp. afstelschakeling. Noodzakelijk bij temperatuurveranderingen, gewijzigde omgevingsomstandigheden, wijziging van de opstelplaats etc.

Capaciteitsweergave

Het verbruikte en nog beschikbare weegbereik wordt door een oplopende lichtbalk op het display aangegeven.

Bekijk al onze Weegschalen

Compatibiliteitsbewijs

Daarmee wordt de ijktechnische compatibiliteit bij combinaties van weegtechnische modules zoals afleesinichtingen, weegcellen en verbindingselementen gedocumenteerd.

Conformiteitsverklaring van de fabrikant

De fabrikant verklaart dat voldaan wordt aan de voor het product toepasselijke EU-richtlijnen. Bij elektronische weegschalen altijd in samenhang met het CE-keurmerk.

Dichtheidsbepaling

(Vroeger „Soortelijk gewicht“), zie productgroep 15 „Accessoires“.

Dierweegprogramma

Als het dier zich tijdens het wegen beweegt, wordt met de HOLD-toets een stabiele gemiddelde waarde berekend. Deze waarde blijft zo lang “bevroren” tot er opnieuw op de HOLD-toets wordt gedrukt.

DKD = Deutscher Kalibrierdienst

Zie productgroep 17 „Kalibratieservice“.

Bekijk al onze Weegschalen

DMS = rekstrookje

Strookvormige elektrische weerstand die op een elastisch vervormingsvoorwerp van aluminium/staal wordt geplakt. De meetwaarde wordt bepaald aan de hand van de gewijzigde weerstand van het mechanisch vervormde DMS.

Draadloze communicatie

Tussen plateau en afleesinrichting bij KERN-weegschalen via geïntegreerde draadloze module. Bereik bij directzichtverbinding ca. 10–20 m afhankelijk van het model.

Dynamisch wegen

➔ Filters.

FACTORY

Opties met deze vermelding kunnen alleen in de fabriek van KERN uitgevoerd worden.

FORCE = elektromagnetische krachtcompensatie

Met de spoel in een permanente magneet wordt een tegenkracht gegenereerd die overeenkomt met de last van het te meten gewicht op de weegschaal. Met deze tegenkracht wordt het evenwicht gehouden. De meetwaarde wordt bepaald aan de hand van de wijziging in de spoelstroom.

Bekijk al onze Weegschalen

GLP = Goede laboratoriumpraktijken

ISO/GLP-protocol

Gegevensinterface

Om de weegschaal aan te sluiten op een printer, pc, netwerk of een tweede weegschaal. De beschikbare interfaces staan vermeld bij het model. Typische interfaces zijn bv. RS 232, USB, LAN, DUAL, digitale I/O enz. De parameters van de interface kunnen ingesteld worden op de weegschaal.

Geijkte/niet voor ijking goedgekeurde weegschalen

Meettechnisch vrijwel identiek. Bij de geijkte weegschalen zijn bepaalde details wettelijk voorgeschreven, bijv. beveiligde software, extra opschriften.

Halfmicroweegschaal

Analyseweegschaal met een afleesbaarheid van[d] = 0,01 mg. Ook wel semi-microweegschaal genoemd.

Herkalibreren

Periodieke nameting van meetmiddelen/testmiddelen (bijv. weegschalen/testgewichten) om de juistheid te verifiëren ➔ Testmiddelcontrole

Bekijk al onze Weegschalen

IJkgeldigheidsduur van weegschalen

In Nederland geldt geen herijkplicht. In België geldt een herijkplicht van 4 jaar. Voor alle weegschalen wordt jaarlijkse controle geadviseerd.

IJking

IJken, volgens het nieuwe begrip „beoordelen van de overeenstemming“. Er kunnen alleen weegschalen met een typegoedkeuring op overeenstemming beoordeeld worden. Deze weegschalen hebben een typeplaatje met een groene M. De ijking wordt door de overheid voorgeschreven en dient om de consument te beschermen.

Volgens EU-richtlijn 90/384/EEG moeten weegschalen bij de volgende toepassingen officieel zijn geijkt:

  1. in het zakelijk verkeer, wanneer de prijs van een goed door weging wordt bepaald.
  2. bij de bereiding van geneesmiddelen in apotheken alsmede analyses in medische en farmaceutische laboratoria.
  3. voor officiële doeleinden.
  4. voor de productie van kant-en-klare verpakkingen.
  5. In de geneeskunde.

Elke weegschaal wordt door het Nederlands Meetinstituut of een erkend keurder gecontroleerd en van het ijkmerk voorzien. Daarmee is de nauwkeurigheid in het kader van de toegestane ijktolerantie bevestigd. De EU-ijking is geldig in alle lidstaten van de EU (Europese Unie).

IJking van een weegschaal met afstelprogramma CAL EXT

Het afstelprogramma wordt na de ijking voorzien van een officieel merk. De ijking geldt alleen voor de aangegeven opstelplaats.

Aantrekkingskracht van de aarde.

Ter voorbereiding op de ijking moet daarom de opstelplaats inclusief postcode worden opgegeven. Zie voor ijking in de fabriek of op de opstelplaats de betreffendemodelgegevens.

IJking van een weegschaal met automatische afstelvoorziening resp. afstelschakeling CAL INT

De eerder omschreven beperkingen m.b.t. opstelplaats vervallen omdat de automatische afstelvoorziening ook na de ijking kan worden bediend en dus niet wordt verzegeld. In dit geval is de ijking onafhankelijk van de opstelplaats.

IJkklassen voor weegschalen

I: analyseweegschaal (precisieweegschaal), II: precisieweegschaal,
III: industrieweegschaal (commerciële weegschaal).

Bekijk al onze Weegschalen

IJkwaarde [e]

Maat voor de ijktolerantie, afhankelijk van de weegschaal, meestal tussen 1 [d] en 10 [d] ➔ Afleesbaarheid.

IP65 – IP68 beschermingsgraad

Zie productgroep 06 „Weegschalen in edelstaal / IP65…67 bescherming“.

ISO 9000 e.v./DIN EN ISO 9000ff

Kwaliteitsmanagementsysteem in de vorm van een DIN norm als kwaliteitsborging in een bedrijf.

ISO/GLP-protocollering

In kwaliteitsborgingssystemen moet een protocol worden opgesteld met daarin de weegresultaten alsmede de correcte afstelling van de weegschaal met vermelding van datum, tijd, en weegschaal-ID. Het eenvoudigst uit te voeren via een aangesloten printer.

ISO-kalibratie/ISO-certificaat = fabriekskalibratiecertificaat

Testen van meetapparatuur op nauwkeurigheid volgens een erkende, maar niet geaccrediteerde procedure.

Bekijk al onze Weegschalen

Kalibreren of ijken

DKD – Elke goed werkende weegschaal kan worden gekalibreerd. DKD-kalibratie is een door de overheid gecontroleerde, niet-ambtelijke dienstverlening om de hoge kwaliteitseisen conform ISO 9000 e.v. te waarborgen, bijv. bij productie of onderzoek. IJken kan men alleen weegschalen met typegoedkeuring met het groene teken M ➔ IJken.

Kalibreren van een meetapparaat

Bepalen van de nauwkeurigheid van een meetwaarde zonder ingreep in het meetsysteem. Voorbeeld: testen van een weegschaal door het plaatsen van een ➔ testgewicht. Het begrip “kalibreren” werd vroeger ook voor ➔ Afstellen gebruikt.

Kalibratiecertificaat volgend DKD/ DAkkS (= DKD-kalibratiecertificaat)

Documenteert de meettechnische eigenschappen van een weegschaal of testgewicht, alsmede de herleidbaarheid tot de nationale norm. Meerprijs.

Download de brochure

Kleinste deelgewicht bij het tellen

Kleinste stuksgewicht dat de weegschaal voor de stukstelling neemt. In de tabel met productinformatie bij het betreffende model vermeld met „g/stuk“.

Kwaliteitsbeheer

Controle van de testmiddelen

Bekijk al onze Weegschalen

Lineariteit/juistheid

Grootste afwijking van de gewichtsweergave van een weegschaal ten opzichte van de waarde van het betreffende testgewicht volgens plus en min over het hele weegbereik.

Meetonzekerheid van een weegschaal (= meetnauwkeurigheid)

Wordt voor iedere weegschaal afzonderlijk op basis van een precies voorgeschreven testmethode bepaald en in het ➔ Kalibratiecertificaat gedocumenteerd. Hangt af van diverse weeginterne en externe factoren. De meetonzekerheidneemt toe naarmate de weegschaal meer wordt belast, zie productgroep 17 „Kalibratieservice“

Memory

In de weegschaal geïntegreerde geheugenplaatsen, bv. voor artikelgegevens, weeggegevens, tarragewichten enz.

Minimumlast [Min]

Ondergrens van het ijkbare weegbereik. Is op het ijkplaatje aangegeven. De weegschaal functioneert ook onder deze minimumlast.

Nauwkeurigheidsgrensklassen voor testgewichten volgens OIML R111

Voor meer informatie, zie hoofdstuk 16 „Testgewichten“.

Bekijk al onze Weegschalen

Nauwkeurigheidsklassen voor testgewichten

E, F, M ➔ Nauwkeurigheidsgrensklassen

Nettototaal

= de som van de gewichten van alle bestanddelen van een receptuur exclusief het gewicht.

Optellen

Een willekeurig aantal afzonderlijke wegingen wordt automatisch opgeteld tot een totaal, bijvoorbeeld alle afzonderlijke wegingen van een partij.

Overeenstemmingsbeoordeling

Procedure om de beloofde eigenschappen volgens erkende voorschriften te bevestigen. Bij weegschalen gaat het om de ijking.

Percentagebepaling (voorbeeld)

Referentiegewicht van een monster vóór droging 50 g = weegschaalaflezing 100 %. Na droging 40 g = weegschaalaflezing 80 % absoluut (droge massa) of 20 % relatief (vocht).

Bekijk al onze Weegschalen

PRE-TARE

Tarreren, automatisch

Referentiegewicht (bijstukstelling)

Zie productgroep 09 „Telweegschalen / Telsystemen“.

Referentieoptimalisering bij de stukstelling

Het referentiegewicht wordt tijdens het telproces meerdere keren automatisch berekend. Verhoogt de telnauwkeurigheid.

Reproduceerbaarheid (= standaardafwijking)

Maat van de overeenstemming bij herhalingsmetingen (bijv. weegschaal) onder dezelfde omstandigheden. Meestal 1 [d] of lager. Kwaliteitskenmerk.

Herleidbaarheid tot de nationale norm

Voorwaarde voor een correcte meting is het gevalideerde sluitende bewijs dat een meetinstrument herleid kan worden tot de internationale of nationale norm. De wettelijk verplichte normen bevinden zich in Duitsland in de Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB).

Bekijk al onze Weegschalen

SC-TECH = Single-Cell-technologie

FORCE. De weegcel bestaat uit één aluminium blok, wat een zeer hoge meetkwaliteit tot gevolg heeft.

Stukstelling van afzonderlijke delen

Men weegt bijv. 10 identieke delen; het referentieaantal is 10. De weegschaal geeft dan automatisch het gemiddelde gewicht per deel aan. Vervolgens worden dezelfde te tellen delen direct in stuks weergegeven.
Hierbij geldt: hoe hoger het referentieaantal, des te hoger de telnauwkeurigheid.

Tarra-aftrek

Het beschikbare weegbereik van elke elektronische weegschaal wordt verminderd met het tarragewicht. Voorbeeld: weegbereik van een weegschaal [Max] 6000 g, tarra (=bak) 470 g, beschikbaar weegbereik 5530 g.

PRE-TARE

Tarreren, automatisch

Na het plaatsen van de tarrabak geeft de weegschaal direct nul aan. Tijdbesparend.

Bekijk al onze Weegschalen

Telresolutie

De telresolutie in punten word berekend als het quotiënt van het weegbereik [Max] en het kleinste deelgewicht. Het is een uitspraak over de telnauwkeurigheid.

Testgewicht extern (voorheen kalibratiegewicht)

Dient voor het afstellen en testen van de nauwkeurigheid van de weegschaal
Afstellen van het weegbereik. Het externe testgewicht kan altijd, ook achteraf, conform DKD worden gekalibreerd, zie productgroep 17 „Kalibratieservice“.

Testgewicht intern

Net zoals het externe testgewicht, echter in de weegschaal ingebouwd en door een motor aangedreven.

Testmiddelcontrole in het QM-systeem in combinatie met de kwaliteitsnormen

Een organisatie die volgens een kwaliteitsnorm zoals DIN/EN/ISO 9000 e.v. gecertificeerd is, bv. een productiebedrijf, is verplicht om in het kader van zijn kwaliteitsbeheersysteem te voldoen aan vastgestelde kwaliteitsnormen. Nauwkeurig werkende meetinstrumenten zijn hiervoor een dwingende voorwaarde.

In de DIN/EN/ISO 9001-publicatie van december 2008 is in hoofdstuk 7.6 „Beheer van controle- en meetinstrumenten“ vastgelegd dat meetinstrumenten op geregelde tijdstippen en voor gebruik gekalibreerd moeten worden. De hiervoor vereiste meettoestellen en meetnormen moeten:

  • tot internationale of nationale ➔ normen herleid kunnen worden.
  • hun meetonzekerheid moet bekend zijn
  • ze moeten voorzien zijn van een eenduidige identificatie
  • de test moet gedocumenteerd worden De ➔ DKD-kalibratie voldoet aan al deze eisen.

T-FORK = Stemvorkprincipe

Een klankkast (stemvork = tuning fork) wordt door een elektromagnetische impuls in trilling gebracht. De meetwaarde wordt bepaald aan de hand van de wijziging in de frequentie die overeenkomt met de last van het te meten gewicht op de weegschaal.

Bekijk al onze Weegschalen

Toegestane omgevingstemperatuur

Bij over- of onderschrijding zijn meetfouten mogelijk. Deze is bij ijkbare weegschalen op het typeplaatje aangegeven.

Valversnelling

Aantrekkingskracht van de aarde

Gebruiksnauwkeurigheid

Toeslag voor de ➔ meetonzekerheid bij gebruik van een weegschaal in de praktijk. Is in de bijlage van het DKD-kalibratiecertificaat aangegeven.

Weegbereik [Max]

Met de spoel in een permanente magneet wordt het werkbereik van de weegschaal het hoogste gewicht waarmee de weegschaal kan worden belast.

Wegen met tolerantiebereiken

De boven- en ondergrens kunnen afzonderlijk worden geprogrammeerd. Invoer van de grenswaarden meestal in gram, aantal stuks of %. Bij tolerantiecontroles zoals doseren, in porties verdelen of sorteren geeft de weegschaal de over- of onderschrijding van de grenswaarden aan.

Bekijk al onze Weegschalen

Windscherm

Noodzakelijk bij weegschalen met ➔ Afleesbaarheid [d] ≤ 1 mg, om storende luchtbewegingen te vermijden.

Weegschaal met twee bereiken (DualRange)

Schakelt automatisch naar het eerstvolgende hogere weegbereik [Max] en afleesbaarheid [d].

Mis nooit meer een bericht

Mis nooit meer een bericht en schrijf je in voor onze nieuwsletter om op de hoogte te blijven van onze actualiteiten!

Consent