Welkom op de nieuwe website van Imlab !
Gratis levering v.a. € 400
Persoonlijke service

Algemeen

Artikel 1

Alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten welke tot stand komen tussen Imlab Bvba en Sprl Imlab (hierna vernoemd als Imlab) en de klant zijn onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen. Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord.

Leveringstermijnen

Artikel 2

De leveringstermijnen van Imlab zijn informatief. Onder leveringstermijn wordt verstaan de termijn waarbinnen de goederen de magazijnen of werkhuizen van Imlab verlaten, dus niet de termijn waarbinnen de goederen de klant dienen bereikt te hebben. Vertragingen in de leveringen geven geen recht op schadevergoeding en kunnen in geen geval aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of weigering om de goederen in ontvangst te nemen. Toeval en overmacht geven Imlab het recht om haar verbintenissen geheel of gedeeltelijk te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder enige schadeloosstelling of opzeg.

De overeenkomst

Artikel 3

Bij elke bestelling krijg je een bevestiging per e-mail. Bij vooraf betalen is je bestelling pas compleet en de overeenkomst tussen ons pas definitief van zodra we voor jouw betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Bancontact, kredietkaart, bankoverschrijving, achteraf betalen via factuur (B2B, voor terugkerende klanten), KBC/CBC, ING Home’Pay, Belfius Direct Net, iDEAL, Paypal, Bitcoin. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van jouw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. Goederen blijven de eigendom van Imlab tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de koper vanaf het moment van verkoop van het goed.

Artikel 4

Gezien de huidige situatie waarin de prijzen van materialen blijven stijgen, behouden wij ons het recht onze prijzen aan te passen na verzending van de offerte. Dit verplicht jou er in geen geval toe deze aangepaste prijs of prijzen te accepteren.

Leveringsvoorwaarden

Artikel 5

De koper dient te zorgen dat de goederen door Imlab op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van Imlab te vergoeden.

Klachten

Artikel 6

De koper dient de geleverde goederen onmiddellijk na te zien. Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk en ten laatste 48 uur na de levering schriftelijk bij Imlab toekomen. Na die termijn staat Imlab enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover Imlab de gebreken kende of behoorde te kennen. De koper verwittigt Imlab uiterlijk binnen de 7 kalenderdagen, na het ontdekken van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven met een gedetailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de koper niet op.

Aansprakelijkheid

Artikel 7

Met uitzondering van hetgeen is omschreven in het vorige artikel, is Imlab niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. De aansprakelijkheid van Imlab is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen. In geen geval kan Imlab worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de koper als aan derden. Imlab draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De koper dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.

Betalingen

Artikel 8

Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10 %. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft Imlab het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Annulatie

Artikel 9

Wanneer de koper zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft Imlab het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Artikel 10

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van Leuven gebracht worden.

Terugzending van goederen

Artikel 11

Retour aanvragen dienen binnen de tien dagen na levering aangevraagd worden bij Imlab. Retour aanvragen worden slechts aanvaard indien de goederen zich bevinden in de gesloten originele verpakking en indien de originele verpakking niet is beschadigd, beschreven, beplakt of anderszins aangetast. Indien Imlab, na akkoord, het goed terugneemt, zal Imlab 15 % van de totale waarde van de aankoop, met een minimum van 20 euro, als restocking charges, aanrekenen.

De artikelen die niet tot het standaardprogramma van Imlab behoren en dus op speciale aanvraag van de klant besteld worden, worden niet teruggenomen.

Wisselstukken worden niet teruggenomen.