Aantrekkingskracht van de aarde
Afleesbaarheid {d}
Afstellen van een meetapparaat
Afstellen van het weegbereik van een weegschaal
Capaciteitsweergave
Compatibiliteitsbewijs
Conformiteitsverklaring van de fabrikant
Dichtheidsbepaling
Dierweegprogramma
DKD = Deutscher Kalibrierdienst
DMS = rekstrookje
Draadloze communicatie
Dynamisch wegen
FACTORY
- FORCE = elektromagnetische krachtcompensatie
GLP = Goede laboratoriumpraktijken
Gegevensinterface
Geijkte/niet voor ijking goedgekeurde weegschalen
Halfmicroweegschaal
Herkalibreren
Ijkgeldigheidsduur van weegschalen
Ijking
Ijking van een weegschaal met afstelprogramma CAL EXT
Ijking van een weegschaal met automatische afstelvoorziening resp. aftelschakeling CAL INT
Ijkklassen voor weegschalen
Ijkwaarde {E}
IP65 - IP68 beschermingsgrad
ISO 9000 e.v./DIN EN ISO 9000ff
ISO/GLP-protocollering
ISO-kalibratie/ISO-certificaat = fabriekskalibratiecertificaat
Kalibreren of ijken
Kalibreren van yen meetapparaat
Kalibratiecertificaat volgend DKD/DAkkS (= DKD-kalibratiecertificaat)
Kleinste deelgewicht bij het tellen
Kwaliteitsbeheer


 
Linearite/juistheid
Meetonzekerheid van een weegschaal (= meetnauwkeurigheid)
Memory
Minimumlast {min}
Nauwkeurigheidsgrensklassen voor testgewichten volgens OIML R111
Nauwkeurigheidsklassen voor testgewichten
Nettototaal
Optellen
Overeenstemmingsbeoordeling
Percentagebepaling (voorbeeld)
PRE-TARE
Referentiegewicht (bijstukstelling)
Referentieoptimalisering bij de stukstelling
Reproduceerbaarheid (=standaardafwijking)
Herleidbaarheid tot de nationale norm
SC-TECH = Single-Cell-technologie
Stukstelling van afzonderlijke delen
Tarra-aftrek
Tarra-aftrek
Tarreren, automatisch
Telresolutie
Testgewicht extern (voorheen kalibratiegewicht
Testgewicht intern
Testmiddelcontrole in het QM-systeem in combinatie met de kwaliteitsnormen
T-FORK = Stemvorkprincipe
Toegestane omgevingstemperatuur
Valversnelling
Gebruiksnauwkeurigheid
Weegbereik {Max}
Wegen met tolerantiebereiken
Windscherm
Weegschaal met twee bereiken (DualRange)
 
Bekijk al onze Weegschalen
 

Aantrekkingskracht van de aarde

Heeft grote invloed op de nauwkeurigheid van elektronische weegschalen. Omdad deze kracht per plaats verschilt, moeten wegschalen plaats- afhankelijk worden ➔ afgesteld

 

Afleesbaarheid [d]

Kleinste afleesbare gewichtswaarde bij digitale aflezing.

 

Afstellen van een meetapparaat

Exact instellen van een meetwaarde door een deskundige ingreep in het meetsysteem.

 

Afstellen van het weegbereik van een weegschaal

Extern met het testgewicht via het afstelpro- gramma CAL, of met de interne automati- sche afstelvoorziening resp. afstelschake- ling. Noodzakelijk bij temperatuurverande- ringen, gewijzigde omgevingsomstandigheden, wijziging van de opstelplaats etc.

 

Capaciteitsweergave

Het verbruikte en nog beschikbare weegbereik wordt door een oplopende lichtbalk op het display aangegeven.

 

Bekijk al onze Weegschalen

 

Compatibiliteitsbewijs

Daarmee wordt de ijktechnische compatibiliteit bij combinaties van weegtechnische modules zoals afleesinichtingen, weegcellen en verbin- dingselementen gedocumenteerd.

 

Conformiteitsverklaring van de fabrikant

De fabrikant verklaart dat voldaan wordt aan de voor het product toepasselijke EU-richtlijnen. Bij elektronische weegschalen altijd in samen- hang met het CE-keurmerk.

 

Dichtheidsbepaling

(Vroeger „Soortelijk gewicht“), zie productgroep 15 „Accessoires“.

 

Dierweegprogramma

Als het dier zich tijdens het wegen beweegt, wordt met de HOLD-toets een stabiele gemid- delde waarde berekend. Deze waarde blijft zo lang “bevroren” tot er opnieuw op de HOLD- toets wordt gedrukt. ➔ Schokvrij wegen

 

DKD = Deutscher Kalibrierdienst

Zie productgroep 17 „Kalibratieservice“.

 

Bekijk al onze Weegschalen

 

DMS = rekstrookje

Strookvormige elektrische weerstand die op een elastisch vervormingsvoorwerp van alumini- um/staal wordt geplakt. De meetwaarde wordt bepaald aan de hand van de gewijzigde weer- stand van het mechanisch vervormde DMS.

 

Draadloze communicatie

Tussen plateau en afleesinrichting bij KERN- weegschalen via geïntegreerde draadloze module. Bereik bij directzichtverbinding ca. 10–20 m afhankelijk van het model.

 

Dynamisch wegen

➔ Filters.

 

FACTORY

Opties met deze vermelding kunnen alleen in de fabriek van KERN uitgevoerd worden.

 

FORCE = elektromagnetische krachtcompensatie

Met de spoel in een permanente magneet wordt een tegenkracht gegenereerd die overeenkomt met de last van het te meten gewicht op de weegschaal. Met deze tegenkracht wordt het evenwicht gehouden. De meetwaarde wordt bepaald aan de hand van de wijziging in de spoelstroom.

 

Bekijk al onze Weegschalen

 

GLP = Goede laboratoriumpraktijken

➔ ISO/GLP -protocol

 

Gegevensinterface

Om de weegschaal aan te sluiten op een printer, pc, netwerk of een tweede weegschaal. De beschikbare interfaces staan vermeld bij het model. Typische interfaces zijn bv. RS 232, USB, LAN, DUAL, digitale I/O enz. De parameters van de interface kunnen ingesteld worden op de weegschaal.

 

Geijkte/niet voor ijking goedgekeurde weegschalen

Meettechnisch vrijwel identiek. Bij de geijkte weegschalen zijn bepaalde details wettelijk voorgeschreven, bijv. beveiligde software, extra opschriften.

 

Halfmicroweegschaal

Analyseweegschaal met een afleesbaarheid van[d] = 0,01 mg.

 

Herkalibreren

Periodieke nameting van meetmiddelen/test- middelen (bijv. weegschalen/testgewichten) om de juistheid te verifiëren ➔ Testmiddelcontrole

 

Bekijk al onze Weegschalen

 

IJkgeldigheidsduur van weegschalen

In Nederland geldt geen herijkplicht. In België geldt een herijkplicht van 4 jaar. Voor alle weeg- schalen wordt jaarlijkse controle geadviseerd.

 

IJking

IJken, volgens het nieuwe begrip „beoordelen van de overeenstemming“. Er kunnen alleen weegschalen met een ➔ typegoedkeuring op overeenstemming beoordeeld worden. Deze weegschalen hebben een typeplaatje met een groene ➔ M. De ijking wordt door de overheid voorgeschreven en dient om de consument te beschermen.

Volgens EU-richtlijn 90/384/EEG moeten weegschalen bij de volgende toepassingen officieel zijn geijkt:

a)  in het zakelijk verkeer, wanneer de prijs van een goed door weging wordt bepaald.

b)  bij de bereiding van geneesmiddelen in apotheken alsmede analyses in medische en farmaceutische laboratoria.

c)  voor officiële doeleinden.

d)  voor de productie van kant-en-klare verpakkingen.

e)  In de geneeskunde.

Elke weegschaal wordt door het Nederlands Meetinstituut of een erkend keurder gecontro- leerd en van het ijkmerk voorzien. Daarmee is de nauwkeurigheid in het kader van de toege- stane ijktolerantie bevestigd. De EU-ijking is geldig in alle lidstaten van de EU (Europese Unie).

 

 

IJking van een weegschaal met afstelprogramma CAL EXT

Het afstelprogramma wordt na de ijking voor- zien van een officieel merk. De ijking geldt alleen voor de aangegeven opstelplaats.
➔ Aantrekkingskracht van de aarde. Ter voorbereiding op de ijking moet daarom de opstelplaats inclusief postcode worden opge- geven. Zie voor ijking in de fabriek of op de opstelplaats de betreffendemodelgegevens.

 

IJking van een weegschaal met auto-matische afstelvoorziening resp. afstel- schakeling CAL INT

De eerder omschreven beperkingen m.b.t. opstelplaats vervallen omdat de automatische afstelvoorziening ook na de ijking kan worden bediend en dus niet wordt verzegeld. In dit geval is de ijking onafhankelijk van de opstelplaats.

 

IJkklassen voor weegschalen

I: analyseweegschaal(precisieweegschaal), II: precisieweegschaal,
III: industrieweegschaal

(commerciële weegschaal).

 

Bekijk al onze Weegschalen

 

IJkwaarde [e]

Maat voor de ijktolerantie, afhankelijk van de weegschaal, meestal tussen 1 [d] en 10 [d],➔ Afleesbaarheid.

 

IP65 - IP68 beschermingsgrad

Siehe productgroep 06 „Weegschalen in edel- staal / IP65...67 bescherming“.

 

ISO 9000 e.v./DIN EN ISO 9000ff

Kwaliteitsmanagementsysteem in de vorm van een DIN norm als kwaliteitsborging in een bedrijf.

 

ISO/GLP-protocollering

In kwaliteitsborgingssystemen moet een proto- col worden opgesteld met daarin de weegresul- taten alsmede de correcte afstelling van de weegschaal met vermelding van datum, tijd, en weegschaal-ID. Het eenvoudigst uit te voeren via een aangesloten printer.

 

ISO-kalibratie/ISO-certificaat = fabriekskalibratiecertificaat

Testen van meetapparatuur op nauwkeurigheid volgens een erkende, maar niet geaccrediteerde procedure.

 

Bekijk al onze Weegschalen

 

Kalibreren of ijken

DKD - Elke goed werkende weegschaal kan worden gekalibreerd. DKD-kalibratie is een door de overheid gecontroleerde, niet-ambtelijke dienstverlening om de hoge kwaliteitseisen conform ISO 9000 e.v. te waarborgen, bijv. bij productie of onderzoek.
M IJken kan men alleen weegschalen met typegoedkeuring met het groene teken M
➔ IJken.

 

Kalibreren van een meetapparaat

Bepalen van de nauwkeurigheid van een meet- waarde zonder ingreep in het meetsysteem. Voorbeeld: testen van een weegschaal door het plaatsen van een ➔ testgewicht. Het begrip “kalibreren” werd vroeger ook voor ➔ Afstellengebruikt.

 

Kalibratiecertificaat volgend DKD/ DAkkS (= DKD-kalibratiecertificaat)

Documenteert de meettechnische eigen- schappen van een weegschaal of testgewicht, alsmede de herleidbaarheid tot de nationale norm. Meerprijs.

Download brochure

 

Kleinste deelgewicht bij het tellen

Kleinste stuksgewicht dat de weegschaal voor de stukstelling neemt. In de tabel met produc- tinformatie bij het betreffende model vermeld met „g/stuk“.

 

Kwaliteitsbeheer

➔ Controle van de testmiddelen

 

Bekijk al onze Weegschalen

 

Lineariteit/juistheid

Grootste afwijking van de gewichtsweergave van een weegschaal ten opzichte van de waarde van het betreffende testgewicht volgens plus en min over het hele weegbereik.

 

Meetonzekerheid van een weegschaal (= meetnauwkeurigheid)

Wordt voor iedere weegschaal afzonderlijk op basis van een precies voorgeschreven test- methode bepaald en in het ➔ Kalibratiecerti- ficaat gedocumenteerd. Hangt af van diverse weeginterne en externe factoren. De meeton- zekerheidneemt toe naarmate de weegschaal meer wordt belast, zie productgroep 17 „Kali- bratieservice“

 

Memory

In de weegschaal geïntegreerde geheugenplaat- sen, bv. voor artikelgegevens, weeggegevens, tarragewichten enz. ➔ PLU

 

Minimumlast [Min]

➔ Ondergrens van het ijkbare weegbereik. Is op het ijkplaatje aangegeven. De weegschaal functioneert ook onder deze minimumlast.

 

Nauwkeurigheidsgrensklassen voor testgewichten volgens OIML R111

Voor meer informatie, zie hoofdstuk 16 „Test- gewichten“.

 

Bekijk al onze Weegschalen

 

Nauwkeurigheidsklassen voor testgewichten

E, F, M ➔ Nauwkeurigheidsgrensklassen

 

Nettototaal

= de som van de gewichten van alle bestandde- len van een receptuur exclusief het gewicht.

 

Optellen

Een willekeurig aantal afzonderlijke wegingen wordt automatisch opgeteld tot een totaal, bijvoorbeeld alle afzonderlijke wegingen van een partij.

 

Overeenstemmingsbeoordeling

Procedure om de beloofde eigenschappen volgens erkende voorschriften te bevestigen. Bij weegschalen gaat het om de ijking.

 

Percentagebepaling (voorbeeld)

Referentiegewicht van een monster vóór droging 50 g = weegschaalaflezing 100 %. Na droging 40 g = weegschaalaflezing 80 % abso- luut (droge massa) of 20 % relatief (vocht).

 

Bekijk al onze Weegschalen

 

PRE-TARE

➔ Tarreren, automatisch

 

Referentiegewicht (bijstukstelling)

Zie productgroep 09 „Telweegschalen / Telsys- temen“.

 

Referentieoptimalisering bij de stukstelling

Het referentiegewicht wordt tijdens het telpro- ces meerdere keren automatisch berekend. Verhoogt de telnauwkeurigheid.

 

Reproduceerbaarheid (= standaardafwijking)

Maat van de overeenstemming bij herhalings- metingen (bijv. weegschaal) onder dezelfde om- standigheden. Meestal 1 [d] of lager. Kwaliteits- kenmerk.

 

Herleidbaarheid tot de nationale norm

Voorwaarde voor een correcte meting is het ge- valideerde sluitende bewijs dat een meetinstru- ment herleid kan worden tot de internationale of nationale norm. De wettelijk verplichte normen bevinden zich in Duitsland in de Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB).

 

Bekijk al onze Weegschalen

 

SC-TECH = Single-Cell-technologie

➔ FORCE. De weegcel bestaat uit één alumi- nium blok, wat een zeer hoge meetkwaliteit tot gevolg heeft.

 

Stukstelling van afzonderlijke delen

Men weegt bijv. 10 identieke delen; het
➔ referentieaantal is 10. De weegschaal geeft dan automatisch het gemiddelde gewicht per deel aan. Vervolgens worden dezelfde te tellen delen direct in stuks weergegeven.
Hierbij geldt: hoe hoger het referentieaantal, des te hoger de telnauwkeurigheid.

 

Tarra-aftrek

Het beschikbare weegbereik van elke elektro- nische weegschaal wordt verminderd met het tarragewicht. Voorbeeld: weegbereik van een weegschaal [Max] 6000 g, tarra (=bak) 470 g, beschikbaar weegbereik 5530 g.

 

Tarra-aftrek

➔ (PRE-TARE)

 

Tarreren, automatisch

Na het plaatsen van de tarrabak geeft de weegschaal direct nul aan. Tijdbesparend.

 

Bekijk al onze Weegschalen

 

Telresolutie

De telresolutie in punten word berekend als het quotiënt van het weegbereik [Max] en het kleinste deelgewicht. Het is een uitspraak over de telnauwkeurigheid.

 

Testgewicht extern (voorheen kalibratiegewicht)

Dient voor het afstellen en testen van de nauwkeurigheid van de weegschaal
➔ Afstellen van het weegbereik. Het externe testgewicht kan altijd, ook achteraf, conform DKD worden gekalibreerd, zie productgroep 17 „Kalibratieservice“.

 

 

Testgewicht intern

Net zoals het externe testgewicht, echter in de weegschaal ingebouwd en door een motor aangedreven.

 

Testmiddelcontrole in het QM-systeem in combinatie met de kwaliteitsnormen

Een organisatie die volgens een kwaliteitsnorm zoals DIN/EN/ISO 9000 e.v. gecertificeerd
is, bv. een productiebedrijf, is verplicht om in het kader van zijn kwaliteits-beheersysteem te voldoen aan vastgestelde kwaliteitsnormen. Nauwkeurig werkende meetinstrumenten zijn hiervoor een dwingende voorwaarde.

In de DIN/EN/ISO 9001-publicatie van decem- ber 2008 is in hoofdstuk 7.6 „Beheer van controle- en meetinstrumenten“ vastgelegd dat meetinstrumenten op geregelde tijdstippen en voor gebruik gekalibreerd moeten worden. De hiervoor vereiste meettoestellen en meetnor- men moeten:

- tot internationale of nationale ➔ normen➔ herleid kunnen worden.
- hun meetonzekerheid moet bekend zijn
- ze moeten voorzien zijn van een eenduidige

identificatie
- de test moet gedocumenteerd worden De ➔ DKD-kalibratie voldoet aan al deze eisen.

 

T-FORK = Stemvorkprincipe

Een klankkast (stemvork = tuning fork) wordt door een elektromagnetische impuls in trilling gebracht. De meetwaarde wordt bepaald aan de hand van de wijziging in de frequentie die overe- enkomt met de last van het te meten gewicht op de weegschaal.

 

Bekijk al onze Weegschalen

 

Toegestane omgevingstemperatuur

Bij over- of onderschrijding zijn meetfouten mogelijk. Deze is bij ijkbare weegschalen op het typeplaatje aangegeven.

 

Valversnelling

➔ Aantrekkingskracht van de aarde

 

Gebruiksnauwkeurigheid

Toeslag voor de ➔ meetonzekerheid bij gebruik van een weegschaal in de praktijk. Is in de bijlage van het DKD-kalibratiecertificaat aangegeven.

 

Weegbereik [Max]

Met de spoel in een permanente magneet wordt werkbereik van de weegschaal. Het hoogste gewicht waarmee de weegschaal kan worden belast.

 

Wegen met tolerantiebereiken

De boven- en ondergrens kunnen afzonderlijk worden geprogrammeerd. Invoer van de grens- waarden meestal in gram, aantal stuks of %. Bij tolerantiecontroles zoals doseren, in porties ver- delen of sorteren geeft de weegschaal de over- of onderschrijding van de grenswaarden aan.

 

Bekijk al onze Weegschalen

 

Windscherm

Noodzakelijk bij weegschalen met ➔ Aflees- baarheid [d] ≤ 1 mg, om storende luchtbewe- gingen te vermijden.

 

Weegschaal met twee bereiken (DualRange)

schakelt automatisch naar het eerstvolgende hogere weegbereik [Max] en afleesbaarheid [d].

 

Brochure DAKKS calibration Bekijk al onze Weegschalen